header ZZ

header ZZ mobiel

woensdag, 24 mei 2017 13:33

Vreugdenhil zet verduurzaming centraal in strategische koers


Vreugdenhil Dairy Foods heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de komende jaren. De onderneming wil nieuwe markten ontwikke-len, schrijft zij in het jaarverslag 2016. Verduurzaming neemt een prominente plek in in de strategie.

Tekst: René van Buitenen - Foto: VDF

Marathon ‘22 is de titel van de strategische koers die Vreugdenhil Dairy Foods voor de ko-mende vijf jaar heeft uitgestippeld. Rode draad in het verhaal is de creatie van meer toege-voegde waarde voor alle partijen die enig belang hebben bij de onderneming: de klanten, de melkveehouders, de medewerkers, de eigenaren, maar ook de maatschappij. De onderne-ming uit Nijkerk heeft een duurzame productie centraal gezet in de strategie, blijkt uit het on-langs gepresenteerde jaarverslag over 2016.
Albert de Groot, ceo van het familiebedrijf, en bestuursvoorzitter Jan Vreugdenhil zeggen het in het voorwoord van het jaarverslag als volgt: “In deze nieuwe strategie zijn duurzaamheidsdoelen geïntegreerd. Om competitief te blijven, gaan we sneller en beter werken en nieuwe markten zoeken. Deze nieuwe markten helpen ons ook om wereldwijd meer mensen te voor-zien van gezonde voeding. In onze eigen bedrijfsvoering moet het aantal ongelukken tot nul worden teruggebracht. Tot slot willen we dat onze drie fabrieken en kantoor in 2029 klimaat-neutraal zijn, waarmee we de lat voor onszelf hoog leggen.
Vreugdenhil Dairy Foods heeft haar duurzame ambities door de hele keten vertaald in con-crete doelen. Voor de melkveehouders die aan het bedrijf leveren, is er een duurzaamheids-programma. De daarin gestelde doelen zijn een vertaling van de doelen van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland.
Bij deelname aan het duurzaamheids-programma kunnen veehouders punten, verdienen. Hoe meer punten hoe hoger de toeslag op de melkprijs die de onderneming uitkeert. Van de bijna negenhonderd melkveehouders nam in 2016 bijna driekwart aan het programma deel. Om voor een financiële vergoeding in aanmerking te komen, moest een melkveehouder vorig jaar minimaal vijf van de tien programmapunten halen. Maximaal viel er 50 cent per 100 kg melk te verdienen. Voor 2017 is de premie verhoogd naar 60 cent per 100 kg melk. 72 procent van de melkveehouders scoorde vorig jaar minimaal vijf punten. Dat is een lager percentage dan in 2015.

Weidegang
De onderneming verklaart dat door er op te wijzen dat weidegang vorig jaar uit het program-ma is gehaald. Om het belang dat zij aan weidegang hecht te benadrukken, keert Vreugdenhil Dairy Foods een aparte beloning uit aan melkveehouders die een vorm van weidegang op hun bedrijf toepassen. Zij ontvingen vorig jaar 50 cent per 100 kg melk.
Vorig jaar kreeg 85 procent van de melkveebedrijven van Vreugdenhil Dairy Foods deze wei-depremie. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 79 procent, maar wel 0,7 procentpunt lager dan in het voorgaande jaar. Dit jaar kunnen melkveehouders die hun koeien weiden € 1,50 per 100 kg melk krijgen.
Overigens zag de onderneming het afgelopen jaar wel het percentage oplopen van bedrijven dat volledige weidegang toepaste. Bij 79 procent van de melkveebedrijven liepen de koeien vorig jaar minimaal 6 uur per dag en ten minste 120 dagen per jaar buiten of minimaal 720 uur per jaar, gedurende minimaal 120 dagen. Dat was in 2015 nog 77 procent.

Levensduur
In 2016 daalde de levensduur van de koeien van de melkveehouders die aan Vreugdenhil Dairy Foods leveren met 21 dagen in vergelijking met 2015. De gemiddelde levensduur kwam uit op 5 jaar en 325 dagen. Dat is overigens wel 28 dagen hoger dan het landelijk gemiddelde.
De onderneming wijt de daling aan de voorbereidende maatregelen die veehouders het afge-lopen jaar namen in verband met het tijdelijke fosfaatreductieplan dat 1 maart is ingegaan. Hierdoor worden de koeien veelal eerder geslacht dan gebruikelijk. Als neveneffect zet dat de gemiddelde levensduur onder druk.
“We houden de levensduur in 2017 dan ook goed in de gaten. We verwachten dat de levens-duur na 2017 gaat stijgen en dat ons langetermijnlevensduurdoel voor 2020 (6 jaar en 73 dagen) ambitieus maar realistisch is”, stelt de onderneming in het jaarverslag.
Ten opzichte van vorig jaar heeft Vreugdenhil Dairy Foods haar duurzaamheidsprogramma dit jaar aangescherpt. Meer dan voorheen wil de onderneming de veehouder belonen op basis van resultaat in plaats van inspanning. Zo krijgen melkveehouders met ingang van dit jaar een beloning voor efficiënt energiegebruik, het opwekken van duurzame energie, biodi-versiteitsinspanningen en grondgebondenheid. Dat besluit is genomen op basis van ideeën van melkveehouders uit een klankbordgroep en vanwege de ontwikkelingen in de sector, legt de onderneming uit.

RMO-vervoer
In 2020 wil de zuivelonderneming dat de CO2-uitstoot door RMO’s per kg melk 20 procent lager is dan in 2013. Het afgelopen jaar was de emissie 8 procent lager in vergelijking met 2013. In 2015 was de reductie 10 procent. “Hiermee liggen we op schema voor het halen van ons doel.”
De RMO-chauffeurs van Vreugdenhil Dairy Foods maken jaarlijks zo’n 2,5 miljoen kilometers om de melk van de veehouders naar de fabrieken te brengen. “We proberen dit met zo min mogelijk brandstof en uitstoot van broeikasgassen te doen. Bijvoorbeeld door de ritten slim-mer te plannen. Wat ook helpt zijn de aanschaf van zuinigere vrachtwagens door onze trans-porteurs.”

Vervoer via water
Voor het overige transport maakt de onderneming sinds enkele jaren vaker gebruik van con-tainervervoer over water dan via vrachtwagens over asfalt. Ook dat leidt tot minder CO2-uitstoot. In 2016 ging het containervervoer van de fabriek in Gorinchem naar de havens van Rotterdam en Antwerpen voor
91 procent over water. Containervervoer van Scharsterbrug naar de zeehavens ging het afge-lopen jaar voor 76 procent over water. Tot 2012 vond containervervoer uit Gorinchem uitsluitend per vrachtwagen plaats, wat zorgde voor een hogere CO2-uitstoot. Mede hierdoor was volgens de onderneming in 2015 de CO2-uitstoot 13,9 pro-cent lager dan in referentiejaar 2011. De cijfers over 2016 worden over enkele maanden verwacht.
Vreugdenhil streeft naar een verlaging van de CO2-uitstoot van 20 procent per ton product in 2020 ten opzichte van 2011. De reductie moet vooral komen van de verdere groei van het containervervoer over water.

Water
Ander belangrijk onderdeel van het Vreugdenhil-duurzaamheidsprogramma is het waterver-bruik. De melkpoederproducent wil vanaf 2020 elke liter water die hij in Nederland uit de melk haalt voor de Afrikaanse consumentenmarkt, teruggeven aan Afrikaanse landen waar zijn melkpoeders verkocht worden en waar te weinig schoon drinkwater is. “Voor de productie van onze melkpoeders halen wij water uit melk. Vervolgens voegen consumenten weer water toe aan onze producten. Schoon drinkwater is echter niet vanzelfsprekend in Afrika, waar veel van onze consumenten wonen.”
Om die reden financiert de onderneming drinkwaterprojecten in Afrika, onder het motto ‘een liter voor een liter’. Om het volume van de afgesproken liters die Vreugdenhil Dairy Foods verdampt, beschikbaar te stellen als schoon drinkwater in ontwikkelingslanden werkt de onderneming samen met de partners World Vision en Made Blue.

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties