header ZZ

header ZZ mobiel

dinsdag, 19 september 2017 09:12

Melkveehouderij haalt nu al fosfaatreductiedoelstelling


Het plan waarmee een groot aantal partijen in de keten de hoeveelheid fosfaat wil verminderen is een succes. De doelstelling is een halfjaar voor het einde al gehaald. Toch blijven overheid en sectorpartijen alert. “We kunnen nu niet achteroverleunen.”

Tekst: René van Buitenen - Foto: NZO

De melkveehouderij is erin geslaagd de fosfaatproductie succesvol te verminderen. Halverwege dit jaar is de beoogde reductie al gerealiseerd. Samen met de verlaging van het fosforgehalte in mengvoeders en de subsidieregeling voor bedrijfsbeëindigers heeft het fosfaatreductieplan tot een reductie geleid van 8,3 miljoen kg, meldde staatssecretaris Van Dam afgelopen maand in een brief aan de Tweede Kamer.
Dankzij de inspanningen van de sector zal de fosfaatproductie dit jaar volgens prognoses van het CBS uitkomen op 171,7 miljoen kg en dus onder het plafond (172,9 miljoen kg) komen dat de Europese Unie heeft gesteld. Daarmee is behoud van de derogatie dit jaar en uitzicht op een nieuwe periode van derogatie vanaf 2018 dichterbij gekomen.
Met dit bereikte resultaat moet de staatssecretaris op korte termijn het gesprek met de Europese Commissie starten over een nieuwe periode van derogatie. Om die onderhandelingen tot een succes te maken is wel noodzakelijk dat de melkveehouderij de komende maanden vasthoudt aan het fosfaatreductieplan.

Opsteker
De cijfers laten zien dat de sector het doel van de regeling gehaald heeft. Het succes is een opsteker in de onderhandelingen met de Europese Unie over het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, vinden de sectororganisaties LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO.
Het resultaat is volgens hen te danken aan het feit dat nagenoeg alle van de ruim 17.000 melkveehouders gehoor hebben gegeven aan de oproep om de reductiedoelstelling voor hun bedrijf te halen. “Het behoud van derogatie is altijd in het belang van de sector geweest. Nederland moet nu onder het fosfaatplafond blijven om te voldoen aan de voorwaarde die de Europese Unie aan derogatie stelt”, stellen de belangenorganisaties in een gezamenlijke verklaring. Het is volgens hen daarom van belang de gerealiseerde reductie de komende tijd vast te houden. De sectorpartijen LTO Nederland, NZO, NMV en NAJK roepen melkveehouders dan ook op de gelederen gesloten te houden om derogatie niet opnieuw op het spel te zetten.

Waardering
De staatssecretaris is lovend over de inzet van de sector. “Dankzij de grote inspanning die melkveehouders, de veevoerindustrie en andere betrokken ketenpartijen hebben geleverd, ligt de zuivelsector op koers om de doelen van het fosfaatreductieplan melkveehouderij te halen en om de fosfaatproductie weer onder het nationale plafond te brengen. Ik heb daar grote waardering voor.”
“Als de behaalde reductie de rest van dit jaar wordt bestendigd, dan kan Nederland aan het eind van het jaar voldoen aan de Europese verplichtingen. Dat is goed nieuws. Deze constatering betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen.”

Procedures
In dat verband wijst de staatssecretaris in zijn brief aan de Tweede Kamer op recente juridische procedures over het fosfaatreductieplan. In mei en augustus heeft de rechter een groep boerenbedrijven (deels voorwaardelijk )uitgezonderd van de fosfaatreductieregeling. Tegen beide uitspraken is de Staat in hoger beroep gegaan. “Als individuele melkveebedrijven als gevolg van de procedures ervoor kiezen in de laatste maanden van het jaar toch weer uit te breiden, heeft dat consequenties voor de gehele sector. Vanuit de overheid zijn er namelijk geen mogelijkheden meer om dit op te vangen binnen het fosfaatreductiepakket. Op die manier zou de derogatie alsnog in gevaar komen”, schrijft de staatssecretaris. Daarmee ligt er volgens Van Dam een grote verantwoordelijkheid bij individuele ondernemers en de sector om ervoor te zorgen dat er geen terugval optreedt.

Onzekerheden
Andere onzekerheden zijn de eventuele groei van de fosfaatproductie in andere sectoren en een mogelijk hoger fosforgehalte in het ruwvoer als gevolg van gunstige weersomstandigheden. Het CBS heeft berekend dat dit tot een vermindering van 0,5 miljoen kg fosfaatreductie kan leiden.


Bonus voor 7.800 bedrijven
De fosfaatreductieregeling heeft circa 7.800 melkveebedrijven de afgelopen tijd een bonus opgeleverd. Deze bedrijven houden minder koeien en jongvee dan hun referentieaantal en hebben relatief veel vee gereduceerd. De bonus bedroeg gemiddeld € 400, blijkt uit de brief aan de Tweede Kamer. Begin augustus zijn ruim 14.000 beschikkingen over periode 2 van de regeling (de maanden mei/juni) naar de melkveehouders gestuurd. Daarvan hebben circa 4.300 bedrijven een beschikking met een heffing ontvangen van gemiddeld € 1.600 per bedrijf. Deze bedrijven hebben weinig gereduceerd en overschrijden het doelstellingsaantal (het aantal GVE op 1 oktober 2016) verminderd met het kortingspercentage van 10 procent. Circa 1.900 bedrijven hebben een beschikking voor de solidariteitsheffing (lage heffing) ontvangen van gemiddeld € 800 per bedrijf. Deze bedrijven voldoen aan het doelstellingsaantal verminderd met het kortingspercentage van 10 procent. Deze bedrijven betalen een lage heffing omdat het referentieaantal nog wordt overschreden. In periode 2 is zowel het aantal bedrijven met een heffing (die weinig hebben gereduceerd) als het aantal bedrijven met een bonus (die relatief veel hebben gereduceerd) toegenomen ten opzichte van periode 1 (maart/april). Daaruit vloeit voort dat het aantal bedrijven met een lage heffing is afgenomen.

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties