header ZZ

header ZZ mobiel

woensdag, 13 december 2017 08:15

Melkveehouders leveren LTO basis voor strategische agenda


Een visiereis was het die 24 melkveehouders dit jaar ondernamen. Zij spraken in het hele land met collega’s en organisaties in en buiten de sector. Dat heeft geleid tot een nieuwe visie voor de Nederlandse melkveehouderij.

Tekst en foto: René van Buitenen

Het afgelopen jaar werkten 24 melkveehouders van LTO Nederland aan een toekomstvisie voor hun sector. Ze trokken door het hele land en knoopten gesprekken aan met zo’n tweehonderd collega’s en veertig vertegenwoordigers van organisaties van binnen en buiten de melkveehouderij. Onder anderen is gesproken met Kamerleden (zoals Carla Dik-Faber en Rik Grashoff) en bestuurders uit het bedrijfsleven (Paul Polman, Frits van Eerd, Wijnand Pon). Ook wisselden de veehouders van gedachten met Bart van Opzeeland (Milieudefen-sie) en Marjan Minnesma van Urgenda.
“De gesprekken waren inspirerend en hebben onze blik verbreed. We zijn verrast door het aantal mensen dat écht geïnteresseerd is in de toekomst van onze sector. De gesprekken gaven ons meer zicht op hoe mensen en organisaties de melkveehouderij in Nederland beleven. Wij zien veel mogelijkheden tot samenwerking met deze partijen”, schrijven de veehouders in ‘Samen naar een nieuwe wij’. Dat is de titel van het document waarin zij hun opvattingen hebben gebundeld.
Tijdens de presentatie op 15 november op het melkveebedrijf van een van de deelnemende boeren in Oosterhout benadrukte vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks het belang van het document. “Het is een uniek moment.”

Inspirerend
Niet eerder namelijk leverden LTO-leden een zo ver uitgewerkte basis voor de strategische agenda van de vakgroep. Meulenbroeks is daarom verguld met het resultaat. Ook met de wijze waarop het document tot stand kwam, is hij content. “Ik ben deze groep leden dankbaar voor het inspirerende document dat zij hebben opgeleverd. Daar is veel denkwerk in opgenomen waar wij als vakgroep mee vooruit kunnen. Ik zie het als basis voor een strategische agenda op weg naar een duurzame melkveehouderij. We hebben een duidelijke opdracht meegekregen van deze leden. En zo hoort het ook”, aldus Meulenbroeks. De visie geeft zowel het bestuur van de vakgroep als alle andere melkveehouders comfort, meent hij. “Iedereen weet nu welke kant het uitgaat.”
De melkveehouderij denkt en doet in 2025 in sluiten van kringlopen, de sector benut daarbij de kracht van haar diversiteit in type bedrijven en type ondernemers en heeft een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Dat is de kernboodschap van de ‘visiereis’ die de melkveehouders hebben gemaakt.

Vraaggestuurd werken
Wat betreft de betrokken veehouders is er in de toekomst voor elk type melkveebedrijf plaats in de markt; het gezinsbedrijf blijft de hoeksteen van de melkveehouderij. Melkveehouders zijn in 2025 gewend vraaggestuurd te werken en kunnen dus flexibel inspelen op wat de markt vraagt. “We produceren voor de (inter)nationale en de nichemarkten. We zijn daar onderscheidend. De zuivel die wij produceren is van de hoogste kwaliteit en de voedselveiligheid is maximaal geborgd”, stellen de veehouders, die als vanzelfsprekend pleiten voor een “goed” inkomen en rendement op het vermogen.

Transparant
De veehouders geven aan zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die het houden van melkvee in een dichtbevolkt land met zich meebrengt. Elke melkveehouder moet daarom transparant opereren. Integer handelen staat centraal. “Melkveehouders die door hun handelen het sectorimago beschadigen worden daar op aangesproken.”
“Melkveehouderij is zichtbaar van waarde. Wij zijn internationaal koploper voor gezonde en duurzame voeding en dragen zorg voor landschap en natuur. We laten dit zien met onder andere productie van goede zuivel, duurzame energie, schone lucht en meer biodiversiteit, via open dagen en bedrijfspresentaties, lokale verkoop van zuivel, en sport en recreatie.”
Een belangrijke ambitie in het document is het circulair ondernemen. “Wij werken in 2025 met zoveel mogelijk gesloten kringlopen”, stelt Anke Wismans, een van de 24 opstellers van het rapport. “We vinden het als sector belangrijk om te streven naar minimale emissies en efficiënt gebruik van hulp- en grondstoffen. We doen dat allemaal op een manier die bij ons eigen bedrijf past. Zo maken we op een positieve wijze gebruik van de kracht van de diversiteit van onze sector.”

Grondgebondenheid
Ook Meulenbroeks benadrukt het belang van de diversiteit van de melkveehouderij. Niettemin verschillen de melkveehouders op enkele essentiële punten van mening, juist als gevolg van de diversiteit. Zo zetten zij achterin het visiedocument uiteen dat er verschillend wordt gedacht over grondgebondenheid. De verschillen waren te groot om te worden overbrugd.
De groep vindt dat de melkveehouderij verantwoordelijk is voor de hele kringloop van voer en mest. “We maken onze kringloop prestaties inzichtelijk en werken continu aan het verbeteren van de efficiency van de kringlopen. Kringlopen moeten verantwoord worden gesloten, en daarbij moet ruimer worden gekeken dan de grens van het bedrijf inclusief gepachte grond”, luidt de gedeelde visie. Maar of er een limiet moet worden gesteld aan de afstand waarover de kringloop gesloten moet worden, daar kwam men niet uit. Laat staan dat de veehouders het eens werden over de maximale afstand.

Intensivering
Ook over schaalvergroting en intensivering blijven de melkveehouders verdeeld. Zij zijn wel met elkaar van mening dat bedrijven moeten kunnen blijven groeien, mits dat past in de omgeving. Buitensporige groei wijzen zij af. De discussie gaat echter ook hierbij over een eventuele grens aan de intensiteit van de productie. Een ander dilemma is: verlangen we extra inspanningen van groter groeiende bedrijven, of is dat aan de wetgever?
Over beide dilemma’s mag de vakgroep een knoop doorhakken. Overigens heeft LTO het lot van de grondgebondenheid melkveehouderij samen met de Nederlandse Zuivel Organisatie in handen gelegd van een speciale commissie. Die komt naar verwachting binnenkort met een bindend advies over grondgebondenheid.

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties